kinokenkyukai.org

氣の研究会

The Ki no Kenkyukai is an association of independent Ki-Aikido dojos from around the world who practice after the teachings formulated by the late Yoshigasaki Sensei.